Στο σχολείο μας λειτουργεί τομέας Πληροφορικής με ειδικότητα «Υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών». Στόχος του τομέα είναι:

  • η επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των μαθητών με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης.
  • η ενημέρωση των μαθητών για τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που δημιουργεί στον κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν (ή πρόκειται να επιλέξουν) για να σπουδάσουν.
  • η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας εκ μέρους των μαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, κ.ά. ζητήματα που τίθενται με την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα στόχος του τομέα είναι ο μαθητής να αποκτήσει ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τις εφαρμογές γραφείου (Microsoft Word, Excel, κα), τα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου (Email, WWW κα), τις Βάσεις Δεδομένων, τις πιο σημαντικές πολυμεσικές εφαρμογές, την Ψηφιακή Τεχνολογία, τα Δίκτυα και την εφαρμογή και υλοποίηση αλγορίθμων σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα.