Νόμος 2817/2000 (Άρθρο 1, παρ.13.δ)

Αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής είναι:
Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας που περιλαμβάνουν πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και του Α’ κύκλου σπουδών του άρθρου 2 του ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α’) για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης. Στα Τ.Ε.Ε. αυτά εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου. Η φοίτηση διαρκεί επί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη, από το 14ο μέχρι και το 19ο έτος της ηλικίας των φοιτώντων.

Νόμος 3699/2008 (Άρθρο 8, παρ.1.γ.αα)

Ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση:
Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Άρθρο 8, παρ.7)

Νόμος 3699/2008 (Άρθρο 11, παρ.1)

Μετατροπή των ΤΕΕ Α’ Βαθμίδας σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια.

Νόμος 4186/2013 (Άρθρο 28, παρ.1)

Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι ισότιμα με τα γυμνάσια και η φοίτηση περιλαμβάνει πέντε τάξεις. Στο τέλος της Δ’ τάξης χορηγείται τίτλος Απολυτηρίου Γυμνασίου και στο τέλος της E’ τάξης χορηγείται πτυχίο ειδικότητας με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2β. Στην Ε’ τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση με την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (πρώην Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής A’ Βαθμίδας), εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ή μετεγγράφονται μαθητές της Α’ & Β’ Τάξης Γυμνασίου.

Στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας) περιλαμβάνεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και του Α’ κύκλου σπουδών του άρθρου 2 του ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α’) για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης.

Η φοίτηση διαρκεί επί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’, και Ε’.

Οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ά Βαθμίδας, παίρνουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 2 αντίστοιχο με αυτό του Τ.Ε.Ε. Α’ Κύκλου, όπου μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί στο αντίστοιχο επάγγελμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής καθορίζονται επαγγελματικά δικαιώματα κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’).

Νόμος 4415/2016 (Άρθρο 48, παρ.4)

Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία. Αναλυτικά:

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του I.E.Π.

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των ΕΕΕΕΚ. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων.

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».

Οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τη φοίτηση τους (και τα πέντε έτη) έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη Β’ Τάξη της αντίστοιχης ειδικότητας του ΕΠΑΛ ή στην Α’ Τάξη άλλης ειδικότητας του ΕΠΑΛ (Γενικού ή Ειδικού).

tee