Ο ψυχολόγος του σχολείου ενημερώνεται σχετικά με τις δυσκολίες που υπάρχουν στην σχολική μονάδα από το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου και παρέχει ατομικές και ομαδικές υπηρεσίες, βοηθώντας τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές (π.χ. διαχείριση των δυναμικών της τάξης και αντιμετώπιση των δυσκολιών συμπεριφοράς στο σπίτι).

 • Ενασχόληση με την εξέλιξη και προσαρμογή του παιδιού στο εκπαιδευτικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Άμεση αντιμετώπιση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης κι άλλων δυσκολιών του παιδιού που χρήζουν υποστήριξης.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς της τάξης σε θέματα συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής, διαχείριση κρίσεων και διαπροσωπικών προβλημάτων σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης των δυσκολιών που προκύπτουν στη σχολική μονάδα.
 • Συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.
 • Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς.
 • Κινητοποίηση και στοχοθεσία, διαχείριση των συναισθημάτων και μαθησιακών προβλημάτων.
 • Προβλήματα που προκύπτουν από την ένταξη/ένταξη συνύπαρξη ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, μαθητών που διαφέρουν από τους συμμαθητές τους.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των φαινομένων σχολικής βίας.
 • Προγραμματίζουν το υποστηρικτικό τους έργο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους που χρειάζονται στήριξη.
 • Συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π, τα ΚΕΔΔΥ και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
 • Ψυχολογική εκτίμηση με τη χρήση ψυχοτεχνικών εργαλείων.
 • Ολοκληρωμένες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π.