Οι μαθητές υποστηρίζονται από την Κοινωνική Υπηρεσία για δυσκολίες προσωπικής ή κοινωνικής φύσης που αντιμετωπίζουν. Η υποστήριξη παρέχεται σε ατομική ή ομαδική βάση με σκοπό την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και την ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησής τους.

Επίσης ο Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου:

  • Καταρτίζει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή.
  • Διευκολύνει και βοηθά την οικογένεια ενισχύοντας το γονεικό τους ρόλο.
  • Συνεργάζεται με ιδρύματα, οργανώσεις και φορείς αξιοποιώντας τις υπηρεσίες τους και παραπέμπει τις οικογένειες όπου κρίνεται απαραίτητο.
  • Ενημερώνει τους γονείς για το κοινωνικό ? παιδαγωγικό έργο και τους στόχους της σχολικής μονάδας.
  • Προετοιμάζει γονείς και μαθητές για την αποφοίτησή τους από το σχολείο και φροντίζει για την ενημέρωσή τους με σκοπό την επαγγελματική τους κατάρτιση και αποκατάσταση.